Gyakori kifejezések, olasz

Tanti, pochi, soltanto – Sok, kevés, csak/kizárólag

Nel vaso ci sono tanti fiori. /nel vázo csi szóno tánti fjóri/ A vázában sok virág van.

Sull’albero ci sono poche pesche. /szullálbero csi szóno póke peszke/ A fán kevés barack van.

Tra i giocattoli cerchiamo soltanto gli animali che strisciano. /trá i dzsokáttoli cserkiámo szoltánto lji ánimáli ke sztrísáno/ A játékok között csak azokat az állatokat keressük meg, amelyek csúsznak.

Era soltanto un anno che viveva con me. /érá szoltánto un ánno ke vivévá kon me./ Csak egy évet élt velem.

§
Mi devo ricordare che…
A tanti és a pochi, ahogy a példában is látjátok, egyeztetve van nemben és ebben az értelemben mindig többes számú. Tehát: tanti fiori, poche pesche.
§
Vocabolario:
vaso /vázo/ váza
fiori /fjóri/ virágok
albero /álbero/ fa
poche /póke/ kevés(kevesek) => poco /póko/ kevés (egyesszám)
pesche /peszke/ barackok => pasca /peszká/ barack
giocattoli /dzsokáttoli/ játékok
cerchiamo /cserkiámo/ keressük meg => cercare /cserkáre/ keresni => cerchiamo – felszólító mód II/1
soltanto /szoltánto/ csak, kizárólag
animali /ánimáli/ állatok
strisciano /sztrísáno/ csúsznak => strisciare /sztrisáre/ csúszni => strisciano – II/3
anno /ánno/ év
viveva /vivévá/ élt => vivere /vívere/ élni => viveva – folyamatos múlt I/3
con /kon/ -val, vel, vál, vél
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s